Ing. Anna RáczkováTelefón - vedenie účtovníctva

5-4-2011 Upozornenie na výšku nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2011

Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 na daňovníka

  • ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 18 538 eur (100 násobok sumy platného životného minima 185,38)
    • 3 559,30 eura (19,2 násobok sumy platného životného minima 185,38)
  • ak je základ dane daňovníka vyšší ako 18 538 eur
    • rozdiel medzi sumou 8 193,80 eura (44,2 násobok sumy platného životného minima 185,38) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2011 predstavuje sumu 296,60 eura (3 559,296:12 = 296,608 = 296,60 eura).

Napriek tomu, že dvanásťnásobok mesačnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (296,60 x 12 = 3559,20) predstavuje sumu 3 559,20 eura, na konci roka 2011 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v výške 3 559,30 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).

Na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo MF SR nasledovné oznámenie:

51 Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28979/2010-721 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

Podľa § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri výpočte zdaniteľnej mzdy za príslušný kalendárny mesiac zohľadňuje za ustanovených podmienok 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

  1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov je za rok 2011 suma 3 559,30 eura, t. j. suma 3 559,296 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor.
  2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka uvedenej v bode 1 tohto oznámenia vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto: 3 559,296 : 12 = 296,608 = 296,60 eura. 3.
  3. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tohto oznámenia predstavuje sumu 3 559,20 eura (296,60 x 12 = 3 559,20), na konci roka 2011 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1 tohto oznámenia, t. j. vo výške 3 559,30 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,10 eura za zdaňovacie obdobie).

Ing. Adrián Belánik, v. r. generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej Vydalo: Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica sekcia metodiky.

Daňový kalendár

Otvoriť daňový kalendár
Prehľadne usporiadané informácie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.

Vypočítame vám cenu

Myslíte, že si nemôžete dovoliť dobrú účtovnú firmu? Základom dobrého obchodu je obojstranná spokojnosť a platí to aj v tejto oblasti. Naši klienti preto od nás dostanú profesionálnu prácu za prijateľné ceny. Venujte niekoľko minút vyplneniu formulára a vypočítame vám ceny za naše služby.

tlačítko Chcem ponuku

Radi vám odpovieme

Potrebujete viesť účtovníctvo alebo inú účtovnú službu?. Máte iné otázky týkajúce sa účtovníctva?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky.

Tlačítko Napíšte nám

Kontakt

Neváhajte a kontaktujte nás už dnes. Sme pripravení odpovedať na všetky vaše otázky.

Chalupkova 4, 977 01 Brezno

Mobil: 0918 54 22 68, 0903 418 158
E-mail: info@raczkova.eu
Mapa s označením sídla firmy

© Ing. Anna Ráczková - RAANNA, 977 01 Brezno, F. Kráľa 1222/2